ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

นาย เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

นาย สุทิน คลังแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์

ผู้บัญชาการทหารบก

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม

ผู้บัญชการกองทัพเรือ

พลอากาศเอก ​พันธ์ภักดี พัฒนกุล

ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ

พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลโท ศานติ ศกุนตนาค

แม่ทัพภาคที่ ๔

พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว

ผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ ๔๔

ผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๔

ผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๔

พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔

พันเอก โชติ ยิกุสังข์

รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ (๑)

พันเอก สมคิด ชูเผือก

รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ (๒)

พันเอก นิพนธ์ อินใหม่

เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๔

พันเอก สิทธิชัย โกศล

รอง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๔ (๑)

พันเอก จักกฤษณ์ รัตนะ

รอง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๔ (๒)