โครงการค่าย Army youth summer camp ประจำปี 2567

มื่อวันที่ 17 ม.ค.67 เวลา 0930 พล.ต. สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 เป็นประธาน เปิดกิจกรรม โครงการค่าย Army youth summer camp ประจำปี 2567 กิจกรรม Youth Boxing camp (มวยไทย ไชยา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกมิติ ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ให้เกิดการมี จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จะมุ่งเน้นไปที่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญใน การพัฒนาประเทศชาติ โดยนำลูกหลานของกำลังพล ลูกหลานประชาชนบริเวณพื้นที่รอบค่ายทหาร และเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปลูกฝังการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ทั้งนี้ ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ , กลุ่มอนุรักษ์มวยไทยท่าแซะ, วิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ,นายนิสกกัณฐ์ ยังสุข บริษัทเอเพ็กซ์ฟู๊ดแอนด์ฟรุต จำกัด (AFP) ได้ให้การ สนับสนุน วิทยากร และ อุปกรณ์และชุดกีฬา ในโครงการนี้ โดยมีฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมในกิจกรรม

ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร