ไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหารประจำสัปดาห์

เมื่อ 17 พ.ย. 63, 0830 ผบ.มทบ.44 มอบหมายให้ พ.ท.ธวัช วัฒนนิกรณ์กุล รอง หก.กกบ.มทบ.44 เป็นประธานในพิธีไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหารประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามแก่กำลังพล และส่งเสริมให้กำลังพลได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อความเป็นสิริมงคลเเก่ชีวิตและน้อมหลักคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมซึ่งสอดล้องกับนโยบายการปลูกฝังและการสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ."ด้านการพัฒนาคุณธรรม" ณ หน้า บก.มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร โดมี ฝอ.,ฝก.,ผบ.นขต.บก.มทบ.44 และ ผบ.นขต.มทบ.44 เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 128 คน