​ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มินายน พ.ศ.๒๕๖๖